X

اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با فساد در ثبت احوال استان هرمزگان

مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مسئله اساسی مورد نظر است. چنان که این مقوله می تواند در حوزه های مختلف اخلاقی، اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی نمایانگر شود.

در راستای ضرورت اداری و لزوم تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات قابل ارائه در ادارات ثبت احوال و به منظور پیشگیری از فساد، موضوع شناخت گلوگاه های فساد در اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان و ادارات تابعه در کمیته سلامت اداری مطرح و تمهیداتی اندیشیده و در دستور کار قرار گرفته است.

 

1- تشکیل تیم بازرسی و نظارت و بازرسی های دوره ای به عنوان اقدام پیشگیرانه

2- اهتمام در اجرای احکام قانونی و مراقبت بر اجرای احکام از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص

3- شناسایی و از بین بردن راه های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد گوناگون می گردد.

4- شناسایی پست های حساس و فساد خیز و نظارت بر نحوه انتصاب و عملکرد شاغلین پست های مذکور

5- ساماندهی نحوه ورود کاربران به سامانه ها از طریق استفاده همزمان از رمز پیچیده، کارت هوشمند و اثر انگشت برای شناسایی کاربران

6- لزوم انجام کارها بر اساس فرآیندها و رویه های سازمانی و پرهیز از دخیل شدن سلیقه های فردی

7- الزام کارکنان به پوشش مناسب و در خور و شان جامعه

8- ترغیب کارکنان به رازداری و خودداری از افشای اطلاعات محرمانه افراد

9- ایجاد موقعیت برابر برای بهره مندی مردم از کیفیت مناسب خدمات

 

گزارش عملکرد برنامه اجرایی سال 1399 دستگاه 

 

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1399/2/1

تاریخ آخرین به روز رسانی: